الگوهای همتا و محتوای پشتیبان دروس معارف

تاریخ شروع : 1402/02/25 95 روز
تاریخ پایــان : 1402/06/02 196 روز
وضعیت : فعال

همایش ملی زن و مدیریت معنوی بحران

تاریخ شروع : 1401/08/25
تاریخ پایــان : 1401/08/25
وضعیت : فعال