الگوهای همتا و محتوای پشتیبان دروس معارف

تاریخ شروع : 1402/02/25 231 روز
تاریخ پایــان : 1402/02/25 231 روز
وضعیت : فعال

همایش ملی زن و مدیریت معنوی بحران

تاریخ شروع : 1401/08/25 51 روز
تاریخ پایــان : 1401/08/25 51 روز
وضعیت : فعال